Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

 1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Adatkezelő képviselője: Borkai Zsolt polgármester

Postacím: 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail: gyor@gyor-ph.hu

 1. Adatvédelmi tisztviselő

Törökné dr. Mánik Judit

E-mail: manik.judit@gyor-ph.hu

 1. Adatkezelés, az adatkezelés jogalapja

A www.hellogyor.hu weboldal felhasználójának a weboldal használatakor nem kell adatot megadnia.

Adatkezelő felhasználóról a weblap látogatása során cookie-k, pixel tagek segítségével adatokat gyűjt. Az adatgyűjtés kiterjed a felhasználó:

– a honlap látogatásának kezdő és befejező időpontjára,

– a felhasználó IP címére (kizárólag a térképes útvonalkereső használata esetén),

– megtekintett aloldalakra,

– által használt böngésző típusára,

– weblapon belül használt keresési adatok,

– valamint a harmadik félhez tartozó azon weboldal vagy szolgáltatás megtekintésének tényére, amelyet a felhasználó a weboldallal való kommunikáció előtt igénybe vett.

A fenti adatok kezelésének jogalapja a felhasználó hozzájárulása. Az adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal.

A személyes adatok szolgáltatása a felhasználó hozzájárulásán alapul, nem jogszabályhelyen vagy szerződéses kötelezettségen.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén a térképes útvonalkereső szolgáltatást nem, vagy csak korlátozottan fogja tudni elérni vagy igénybe venni.

 1. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a felhasználói élmény javítása, a weboldal szolgáltatásainak továbbfejlesztése, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos, minél szélesebb körű tájékoztatás nyújtása. Az adatkezelő a számítógépes rendszerében képződött adatokat statisztikai célra, a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére használja fel.

Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

 1. Adattovábbítás

 

Személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.

 

Adatkezelő a személyes adatok statisztikai célú feldolgozására adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

Adatfeldolgozó: Farkas Tibor egyéni vállalkozó (9026 Győr, Kagyló utca 5., nyilvántartási száma: 32388095)

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Adatkezelő a személyes adatokat 30 napig tárolja, ezt követően törlésre kerülnek.

Adatkezelő az általa gyűjtött adatok alapján képzett statisztikai adatokból az adatok képzését követően nem tud kapcsolatot képezni Felhasználó személyes adataival.

 

Amennyiben Felhasználó a Weboldallal kapcsolatos keresőmotor-beállításain (a továbbiaban cookie) kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a Felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről a Felhasználó használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat.

 

 1. A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való:

 • hozzáférést,
 • azok helyesbítését,
 • az adatkezelés céljára tekintettel azok kiegészítését,
 • törlését vagy
 • kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a Felhasználót legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelő a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte, ha felhasználó az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy az adatkezelésre jogellenesen került sor.

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha a Felhasználó:

 • vitatja azok pontosságát, a pontosság adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
 • vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
 • az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

A Felhasználó jogosult a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felhasználó személyes adatainak statisztikai célú kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozhat.

Felhasználó a fenti jogait az Adatkezelő postai címénre, e-mail címére küldött levél útján gyakorolhatja.

Adathordozhatóság

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés felhasználó hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Adatkezelő a személyes adatok az Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 08-09-015715, 9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 2-4., www.infoartnet.hu) szerverein tárolja.

 1. Jogorvoslat

Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.