1. Felhasználási feltételek

Jelen Felhasználási feltételek szabályozzák a #hellogyor használatával a hellogyor Intstagram felhasználói oldalon megjelenő nyilvános Instagram tartalmak megjelenítését (a továbbiakban: Szolgáltatás) a www.hellogyor.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal).

 1. Szolgáltatás célja

A Szolgáltatás célja Győr Megyei Jogú Város értékeinek, nevezetességeinek, attrakcióinak, szépségének és programjainak bemutatása a tartalmakat feltöltő Instagram Felhasználó nézőpontjából.

A Weboldalon kizárólag az olyan tartalmak kerülnek megjelenítésre, amelyek a Szolgáltatás céljával összeegyeztethetők, annak megfelelnek és Instagram Felhasználó által az Instagram szolgáltatáson nyilvánosan megosztásra kerültek a #hellogyor hashtag alkalmazásával.

A Weboldalon a Szolgáltatás céljának megfelelő tartalmakat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető), Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, továbbá a Látogatóközpont (Győr Projekt Kft., székhely: 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46., telephely: 9021 Győr, Baross G. út 21., Cg. 08–09–021453, a továbbiakban, mint Közreműködő) közreműködésével jeleníti meg.

 1. Hogyan nem használhatja a szolgáltatást?

A Weboldal látogatója (a továbbiakban: Weboldal Felhasználója):

 • nem hajthat végre olyan tevékenységet, amely korlátozza vagy akadályozza a Szolgáltatás működését;
 • nem kísérelheti meg az információkhoz való jogosulatlan hozzáférést vagy információk gyűjtését;
 • a Weboldalon található személyes adatokkal összefüggésben nem folytathat olyan tevékenységet a Szolgáltatás használatakor, amely sérti mások jogait, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

 

 1. Felelősség

Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldal mindenkor hozzáférhető és a teljes tartalma a Weboldal valamennyi Felhasználója számára elérhető. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek az adatátviteli rendszerek, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépek, szoftverek vagy az internet terheltségéből, meghibásodásából vagy bármilyen más okból történő hibás működésből adódnak.

Üzemeltető nem vállal továbbá felelősséget a Weboldal Felhasználójának olyan cselekményéért, amely a Felhasználási feltételek megsértését jelenti, különös tekintettel a Szolgáltatás olyan használatáért, amely sérti mások jogait, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is, továbbá az Instagram használati feltételeit.

 1. Felhasználási feltételek módosítása

Üzemeltető a felhasználási feltételeket módosíthatja, melyről megfelelő módon (például a Szolgáltatáson keresztül), kellő időben értesíti a Felhasználókat.

 1. Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatokra vonatkozik és 2018. július 5. napjától hatályos.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

 1. Adatkezelők adatai

Adatkezelő: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Adatkezelő képviselője:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata: Borkai Zsolt polgármester

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Adatkezelők postacíme: 9021 Győr, Városház tér 1.

Adatkezelők e-mail címe: gyor@gyor-ph.hu

 1. Adatfeldolgozó adatai

 

 • Győr Projekt Kft. (képviseli: Simon Csaba ügyvezető, székhely: 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46., telephely: 9021 Győr, Baross G. út 21., Cg. 08–09–021453)

 

 • Farkas Tibor egyéni vállalkozó (9026 Győr, Kagyló utca 5., nyilvántartási száma: 32388095)

 

Adatkezelő adatfeldolgozókat a Szolgáltatás üzemeltetésének és a Szolgáltatás céljának megfelelő tartalmak megjelenítése céljából veszi igénybe.

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő

Törökné dr. Mánik Judit

E-mail: manik.judit@gyor-ph.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelő jogos érdeke turisztikai, kulturális feladatainak ellátásával összefüggésben Győr Megyei Jogú Város látogatottságának növelése, rendezvényeinek, programjainak, látnivalóinak népszerűsítése.

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja Győr Megyei Jogú Város értékeinek, nevezetességeinek, attrakcióinak, szépségének és programjainak bemutatása az Instagram felhasználó nézőpontjából, fényképes tartalmak megosztásával.

 

A kezelt személyes adat: fényképfelvétel és a fényképfelvételhez fűzött szöveges tartalom, melyet az Instagram felhasználó az Instagram szolgáltatásán keresztül, a #hellogyor hashtag alkalmazásával nyilvánosan megosztott.

 

A személyes adat kezelésére a www.hellogyor.hu honlapon kerül sor, nyilvánosan megismerhetővé válik.

 

Az adatkezeléssel összefüggésben automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

 

 1. Érdekmérlegelési teszt

 

Adatkezelő jogos érdeke, hogy bemutassa mindazt, amit Győr Megyei Jogú Város kínál a város lakóinak és a város vendégeinek a szabadidejük minőségi eltöltésére, turisztikai, kulturális feladatai teljesítése érdekében. Ennek egyik eszköze a Weboldal, illetve a Szolgáltatás, mely a város lakóinak és látogatóinak a nézőpontjából is bemutatja a várost. A Szolgáltatással összefüggésben olyan személyes adatok kezelésére kerül sor, melyek az Instagram szolgáltatásán keresztül nyilvánosan megosztásra kerültek, a világháló bármely használója számára hozzáférhetőek.

Az érintett érdeke a magánszféra védelme, a képmáshoz való jog tiszteletben tartása.

Tekintettel arra, hogy az Instagram felhasználó – az Instagram felhasználási feltételeit elfogadva – megjelenített tartalmakat saját döntése alapján közvetítette a nyilvánossághoz a tartalom megosztásával és a #hellogyor alkalmazásával akként, hogy azt minden internethasználó számára hozzáférhetővé tette, ezért a tartalom közvetítése nem minősül új nyilvánossághoz való közvetítésnek, nem jelent újabb kockázatot a személyes adatok hozzáférhetővé tétele szempontjából.

 

 1. Adattovábbítás

 

A személyes adatok, az 5. pontban leírtakon túl harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – nem kerülnek továbbításra.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat a személyes adatok kezelésével érintett személy törlésre vonatkozó kérése teljesítésig, de legkésőbb a Szolgáltatás működéséig kezeli.

A személyes adatok törlését az alábbi e-mail címen lehet kérni: info@hellogyor.hu

A személyes adat kezelése megszűnik továbbá abban az esetben is, ha Instagram felhasználó a megosztott tartalmat az Instagram szolgáltatásból törli.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

 • A személyes adat kezelésével érintett személy az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatát.

 

 • A személyes adat kezelésével érintett személy az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel a kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.

 

 • Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti és az intézkedésről vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a személyes adat kezelésével érintett személyt legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a személyes adat kezelésével érintett személy

 

 • A személyes adat kezelésével érintett személy az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha a személyes adat kezelésével érintett személy:
 • vitatja annak pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
 • vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,
 • azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra,
 • tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a személyes adat kezelésével érintett személy jogos indokaival szemben.

 

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt valamennyi személyes adatot védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adat biztonságos tárolásáról, az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)

Adatkezelő a személyes adatot az Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 08-09-015715, 9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 2-4., www.infoartnet.hu) szerverein tárolja.

 1. Jogorvoslat

A személyes adat kezelésével érintett személy a személyes adat kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatának kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).